Burendag gaat helaas niet door

Op 23 september staat de landelijke Burendag gepland. BOON wilde hier ook een bijdrage aan leveren, maar het bestuur heeft besloten om het dit jaar over te laten gaan. Helaas vanwege diverse redenen lukt het dit jaar niet om voor u een leuke Burendag te organiseren.

We hopen en gaan ervoor om het in 2024 wel te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BOON

Wonen en Zorg

Demografische ontwikkelingen in Friesland, en zo ook in Ooststellingwerf, liegen er niet om: dubbele vergrijzing, daling in beschikbare mantelzorg, daling in aantal zorgprfessionals, tekorten aan passende woningen voor hulpbehoevende ouderen. Een aanpak geïnitieerd vanuit het eigen domein volstaat niet meer voor de domein overstijgende uitdagingen. Dat maakt dat gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningbouwverenigingen steeds vaker de samenwerking opzoeken om dienstverlening en zorg aan burgers met een ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk te regelen. In 2021 is een netwerk gestart waarbij verschillende thema’s gezamenlijk en in samenhang worden onderzocht. De uitdaging is om het perspectief van de burger te nemen en om van hieruit te kijken wat er beter kan. Onderliggende doelen zijn het voorkomen van zorg, het uitstellen van zorginzet of het vervangen van dure door goedkope(re) zorg. Altijd met de zorgvraag van de burger centraal, waarbij het niet moet uitmaken of de burger op dat moment een cliënt (1ste  lijn) of patient (2de lijn) is in de wereld van de zorgaanbieders. Eind 2022 is de verkenningsfase afgesloten en vanaf begin 2023 is gestart met de uitvoeringstafel Wonen & Zorg.

De bedoeling van deze uitvoeringstafel is om domein overstijgende samenwerking zo concreet mogelijk te maken door met een wijk/gebied aan de slag te gaan waar veel ouderen wonen. Hierbij wordt gedacht aan het maken van een klantreis om bijvoorbeeld de doorstroming van zelfstandig wonen, naar tussenvorm wonen en zorg, en uiteindelijk volledige zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij expliciet rekening houdende met een steeds nijpender en blijvend arbeidstekort in de zorg.

Een breed netwerk van Gebiedsteam, huisarts, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties, de welzijnsorganisatie, ouderenorganisaties en BOON zijn vanaf de start in januari 2023 actief betrokken bij de uitvoeringstafel. Een mooie basis voor domein overstijgende samenwerking gericht op Oosterwolde-Noord.

Het thema van de uitvoeringstafel is: het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen in Oosterwolde-Noord. Wat is hierbij voor ouderen belangrijk/nodig en welke producten/diensten kunnen partijen samen domein overstijgend bieden/ontwikkelen om het zelfstandig wonen van ouderen mogelijk te maken/houden.

Het netwerk constateert dat er dringend behoefte is aan een ontmoetingsplek in de wijk, een aanspreekpunt in de wijk voor meerdere vraagstukken, het meer collectief benaderen van vraagstukken, aandacht voor het omkijken naar elkaar en professionals die dezelfde taal spreken. Constateringen die grotendeels overeenkomen met de resultaten van de Burgerpeiling. Het plan is om in Oosterwolde-Noord buurtgesprekken te organiseren. Immers, vraag is wat vinden (toekomstige) ouderen zelf belangrijk, wat hebben zij nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in Oosterwolde-Noord. Over voortgang wordt u nader geïnformeerd.    

Milieu en zwerfvuil

Eens in de maand lopen vrijwilligers van BOON op de eerste donderdagmorgen van de maand door de wijk om zwerfvuil te ruimen. Al vaker hebben we melding gemaakt van aangetroffen lege blikjes, verpakking van snoep en etenswaren. Alsook over het niet ruimen van hondenpoep door sommige hondeneigenaren. Intussen is met de gemeente overleg gevoerd en zullen BOA’s vaker door de wijk lopen om toe te zien op de opruimplicht. Ook heeft BOON het voornemen om met de schoolleiding van het Stellingwerf College te spreken over het achterlaten van zwerfvuil.

Soms worden we door inwoners van de wijk benaderd over onderhoud van plantsoenen. Daarover wordt dan contact opgenomen met gemeentefunctionarissen en wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Vervelend is als de gemeente het BOON-bestuur benaderd met de melding dat middenin de woonwijk tuinafval is gestort op gemeentegrond. Helemaal vervelend als dat plantsoen in het voorjaar door drie gemeentewerkers is geschoond. Het BOON-bestuur spreekt nadrukkelijk uit dat dit gedrag niet hoort. Beste inwoner(s), wie de schoen past trek hem aan ……..    

SAWONO samen met BOON?

In de vorige wijkkrant hebben we gemeld dat het bestuur van de wijkcommissie SAWONO (de straten gelegen tussen ’t Oost, Brink en Molenweg), is gestopt. Uiteraard zou dat consequenties hebben voor die stichting maar ook voor de inwoners vallende onder de reikwijdte van SAWONO. Immers, waar kunnen zij terecht met vragen of op welke wijze worden zij geïnformeerd over zaken die hun wijk raken. Derhalve is destijds aan het bestuur van BOON gevraagd of SAWONO zou kunnen integreren in BOON. Het bestuur van BOON heeft daarop besloten medewerking te geven om dit te onderzoeken, onder voorwaarde dat uit de wijk minimaal twee bestuurders zitting nemen in het BOON-bestuur. Daarnaast dat er voldoende vrijwilligers uit de wijk zouden opstaan om activiteiten te ondersteunen. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met helaas een beperkt aantal SaWoNo-vrijwilligers. Ook zijn daaruit geen potentiële nieuwe bestuurders voortgekomen. Bovendien hebben wethouders van de gemeente Ooststellingwerf aangegeven te willen vasthouden aan vier wijkcommissies in Oosterwolde. Het BOON-bestuur heeft zich vervolgens teruggetrokken uit het overleg om te komen tot een oplossing voor de SaWoNo-wijk. De gemeente en Stichting Scala gaan nu onderzoeken op welke wijze alsnog gestalte kan worden gegeven aan SaWoNo-wijkcommissie.

Dringende oproep: opruimen hondenpoep!

Bij BOON zijn verschillende klachten binnengekomen over de hoeveelheid hondenpoep op de stoep of op de smallere wandelpaden. Wij zijn blij met de hondenbezitters die wel netjes de hondenpoep van hun viervoeter opruimen. BOON doet een dringende oproep aan alle hondeneigenaren die de poep gewoon laten liggen. Ruim het op alstublieft! Niemand vindt het leuk om thuis te komen met poep onder de schoenen of op de wielen van een wandelwagen of kinderfiets. Het hoort nu eenmaal bij het hebben van een hond om de uitwerpselen op te ruimen. Daar staan de Belloo’s voor in Oosterwolde. Over het vroegtijdig weghalen van de Belloo’s heeft BOON contact gehad met de gemeente.