Verbinding in de wijk

Voorafgaand aan Burendag is het rapport ‘Verbinding in de wijk’ gepresenteerd.  Het rapport is opgesteld door wijkbewoonster Willy Lammers – Mellema. Het was haar afstudeeropdracht als Toegepast Gerontoloog.

Klik hier voor de digitale versie. Mocht u ideeën hebben, op het rapport willen reageren of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via info@oosterwoldenoord.nl

Schermafbeelding 2014-11-24 om 14.18.18

Ingesproken

BOON heeft onlangs gebruik gemaakt van het spreekrecht. Hieronder de schriftelijke versie.

 

Voorzitter, leden van het college en de raad

Lang heb ik getwijfeld om gebruik te maken van het spreekrecht burgers. Maar als voorzitter van de stichting BewonersOverleg Oosterwolde Noord, het gewenste resultaat van een innig onderonsje tussen de gemeente Ooststellingwerf en 3 met haar samenwerkende organisaties, te weten de Nationale politie, woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Scala, vind ik het niet meer dan mijn plicht om u in kennis te stellen van ons gevoel.

Het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, één van onze doelstellingen, verdiend in deze tijd van bezuinigingen en herijkingen van wat wij als maatschappij nog wenselijk achten, meer dan onze normale aandacht. Steeds vaker werd de term: “Zelfredzaamheid” gebruikt. Bedoeld werd het vermogen om zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen. Inmiddels is een nieuw woord geïntroduceerd: “Participatiemaatschappij”.

Wij stelden ons de vraag: Wat betekent dit voor de leefbaarheid en de onderlinge saamhorigheid in Oosterwolde Noord? Uit het Woonplan 2011 – 2020 blijkt dat er naast een krimp van het aantal inwoners ook een stijging van de leeftijdsgroepen boven 60 jaar wordt verwacht. Naast de behoefte van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen, mogen zorginstellingen alleen nog ouderen opnemen met een langdurige medische zorgvraag.

In Oosterwolde Noord wonen rond 3300 mensen, waarvan reeds één derde deel ouder is dan 55 jaar. Zij wonen in 1400 woningen, waarvan 900 een eigen woning is. Als je deze gegevens op je in laat werken, dan kun je tot geen andere conclusie komen, dat in de komende decennia velen van ons zelfstandig moeten blijven wonen, in een woning die al dan niet geschikt is voor mensen met enigerlei vorm van beperking.

Onder de titels “ZELFREDZAAMHEID” (dec. 2012) en “WOONSERVICEGEBIED” (aug. 2013) hebben wij in onze wijkkrant aandacht gevraagd voor de aangekondigde verandering in de zorg en de mogelijke invloed daarvan op de leefbaarheid in onze wijk.

Daarop zijn gesprekken gevoerd met wijkbewoners en zijn relevante vragen opgenomen in de enquête van de sportcoaches. De uitkomsten zijn door wijkbewoonster Willy Lammers – Mellema verwerkt in haar afstudeeropdracht als Toegepast Gerontoloog [wat (oudere) mensen willen, kunnen en nodig hebben in wonen, werken, welzijn, vrijetijdsbesteding en zorg]. Haar bevindingen heeft zij vervolgens besproken in een focusgroep  en het geheel verwerkt in haar eindrapport “Verbinding in de wijk”.

Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van de inhoud van dit rapport werd tijdens Burendag op 27 september jl. in Rikkingahof een officiële presentatie gehouden. Naast verschillende instanties en organisaties, zoals woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Scala, werden het college van B & W en de fracties van de politieke partijen uit onze gemeenteraad uitgenodigd.

Bij ons leefde de verwachting dat zij massaal gehoor zouden geven aan onze uitnodiging. Niets was minder waar. Naast wethouder van Esch, uitgenodigd als spreker, waren 2 kleine fracties vertegenwoordigd, te weten D 66 en Groen Links.

U als politici herinneren zich ongetwijfeld nog de ronkende teksten, welke u dit voorjaar tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing over ons, als eenvoudige burgers, hebt uitgestort:

  • Samen gaan we met de inwoners en plaatselijk belangen de leefbaarheid ter hand nemen;
  • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen op ons rekenen;
  • Samen maken we ons leefmilieu, samen zijn we daar ook verantwoordelijk voor;
  • De tijd is rijp om samen voort te bouwen;

En wat stond er ook maar weer in het Coalitieakkoord Gemeente Ooststellingwerf 2014 – 2018 beschreven over de bestuursstijl? Ik citeer: “Het is belangrijk een werkwijze en beleid te hanteren welke de burgers, de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf, vroegtijdig de gelegenheid geven invloed te kunnen uitoefenen op het gemeentelijk handelen. Burgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt voor deze coalitie.”

De fractie van de Christen Unie spreekt in een open brief haar zorg uit over het functioneren van deze gemeenteraad. Met uitdrukkingen als: “Meedenken wordt geprezen, maar afgewezen” of “de Dictatuur van de helft + 1” wordt naar mijn mening weergegeven, dat het college en de raad voor de vorm nog naar elkaar luisteren.

Mijn gevoel zegt mij dat het mogelijk nog ernstiger is. Met de mond wordt beleden dat Burgerparticipatie belangrijk wordt gevonden, maar in de praktijk vinden we het alleen maar lastig als burgers iets vinden. De figuurlijk uitgestoken hand wordt genegeerd. Alleen als één keer in de vier jaar de zetels weer veilig gesteld moeten worden, dan blijkt de burger een factor van belang te zijn.

Onlangs bracht ik een bezoek aan het nabij Winterswijk gelegen vestingstadje Bredevoort. De Nationale Boekenstad waar in het historische centrum zo’n 20 antiquariaten gevestigd zijn. Bij één van hen las ik, geschreven op een lei aan het pand, de volgende tekst:

Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;

Want met het oordeel, waarmee gij oordeelt,

Zult gij geoordeeld worden en de maat,

Waarmee gij meet, zal u gemeten worden.

Bron: Bijbel nieuwe vertaling 1954

Meten is weten !!

Bij het lezen van deze tekst gingen mijn gedachten terug naar die 27ste september.

U, als lokale politiek, vraagt en verwacht veel van de inzet van vrijwilligers bij het leefbaar maken en houden van onze samenleving. Hun motivatie om daaraan blijvend hun medewerking te verlenen, zal recht evenredig afnemen in de mate waarin zij zich door u niet gehoord voelen.

Om u toch nog in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de inhoud van het rapport “Verbinding in de wijk” wil graag één exemplaar aanbieden aan de burgemeester en via hem aan u allen.

Ik dank u voor uw aandacht.