Ingesproken

BOON heeft onlangs gebruik gemaakt van het spreekrecht. Hieronder de schriftelijke versie.

 

Voorzitter, leden van het college en de raad

Lang heb ik getwijfeld om gebruik te maken van het spreekrecht burgers. Maar als voorzitter van de stichting BewonersOverleg Oosterwolde Noord, het gewenste resultaat van een innig onderonsje tussen de gemeente Ooststellingwerf en 3 met haar samenwerkende organisaties, te weten de Nationale politie, woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Scala, vind ik het niet meer dan mijn plicht om u in kennis te stellen van ons gevoel.

Het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat, één van onze doelstellingen, verdiend in deze tijd van bezuinigingen en herijkingen van wat wij als maatschappij nog wenselijk achten, meer dan onze normale aandacht. Steeds vaker werd de term: “Zelfredzaamheid” gebruikt. Bedoeld werd het vermogen om zelfstandig je leven te leiden en om je eigen problemen op te lossen. Inmiddels is een nieuw woord geïntroduceerd: “Participatiemaatschappij”.

Wij stelden ons de vraag: Wat betekent dit voor de leefbaarheid en de onderlinge saamhorigheid in Oosterwolde Noord? Uit het Woonplan 2011 – 2020 blijkt dat er naast een krimp van het aantal inwoners ook een stijging van de leeftijdsgroepen boven 60 jaar wordt verwacht. Naast de behoefte van ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen, mogen zorginstellingen alleen nog ouderen opnemen met een langdurige medische zorgvraag.

In Oosterwolde Noord wonen rond 3300 mensen, waarvan reeds één derde deel ouder is dan 55 jaar. Zij wonen in 1400 woningen, waarvan 900 een eigen woning is. Als je deze gegevens op je in laat werken, dan kun je tot geen andere conclusie komen, dat in de komende decennia velen van ons zelfstandig moeten blijven wonen, in een woning die al dan niet geschikt is voor mensen met enigerlei vorm van beperking.

Onder de titels “ZELFREDZAAMHEID” (dec. 2012) en “WOONSERVICEGEBIED” (aug. 2013) hebben wij in onze wijkkrant aandacht gevraagd voor de aangekondigde verandering in de zorg en de mogelijke invloed daarvan op de leefbaarheid in onze wijk.

Daarop zijn gesprekken gevoerd met wijkbewoners en zijn relevante vragen opgenomen in de enquête van de sportcoaches. De uitkomsten zijn door wijkbewoonster Willy Lammers – Mellema verwerkt in haar afstudeeropdracht als Toegepast Gerontoloog [wat (oudere) mensen willen, kunnen en nodig hebben in wonen, werken, welzijn, vrijetijdsbesteding en zorg]. Haar bevindingen heeft zij vervolgens besproken in een focusgroep  en het geheel verwerkt in haar eindrapport “Verbinding in de wijk”.

Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten nemen van de inhoud van dit rapport werd tijdens Burendag op 27 september jl. in Rikkingahof een officiële presentatie gehouden. Naast verschillende instanties en organisaties, zoals woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Scala, werden het college van B & W en de fracties van de politieke partijen uit onze gemeenteraad uitgenodigd.

Bij ons leefde de verwachting dat zij massaal gehoor zouden geven aan onze uitnodiging. Niets was minder waar. Naast wethouder van Esch, uitgenodigd als spreker, waren 2 kleine fracties vertegenwoordigd, te weten D 66 en Groen Links.

U als politici herinneren zich ongetwijfeld nog de ronkende teksten, welke u dit voorjaar tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing over ons, als eenvoudige burgers, hebt uitgestort:

  • Samen gaan we met de inwoners en plaatselijk belangen de leefbaarheid ter hand nemen;
  • Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen op ons rekenen;
  • Samen maken we ons leefmilieu, samen zijn we daar ook verantwoordelijk voor;
  • De tijd is rijp om samen voort te bouwen;

En wat stond er ook maar weer in het Coalitieakkoord Gemeente Ooststellingwerf 2014 – 2018 beschreven over de bestuursstijl? Ik citeer: “Het is belangrijk een werkwijze en beleid te hanteren welke de burgers, de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf, vroegtijdig de gelegenheid geven invloed te kunnen uitoefenen op het gemeentelijk handelen. Burgerparticipatie is een belangrijk uitgangspunt voor deze coalitie.”

De fractie van de Christen Unie spreekt in een open brief haar zorg uit over het functioneren van deze gemeenteraad. Met uitdrukkingen als: “Meedenken wordt geprezen, maar afgewezen” of “de Dictatuur van de helft + 1” wordt naar mijn mening weergegeven, dat het college en de raad voor de vorm nog naar elkaar luisteren.

Mijn gevoel zegt mij dat het mogelijk nog ernstiger is. Met de mond wordt beleden dat Burgerparticipatie belangrijk wordt gevonden, maar in de praktijk vinden we het alleen maar lastig als burgers iets vinden. De figuurlijk uitgestoken hand wordt genegeerd. Alleen als één keer in de vier jaar de zetels weer veilig gesteld moeten worden, dan blijkt de burger een factor van belang te zijn.

Onlangs bracht ik een bezoek aan het nabij Winterswijk gelegen vestingstadje Bredevoort. De Nationale Boekenstad waar in het historische centrum zo’n 20 antiquariaten gevestigd zijn. Bij één van hen las ik, geschreven op een lei aan het pand, de volgende tekst:

Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;

Want met het oordeel, waarmee gij oordeelt,

Zult gij geoordeeld worden en de maat,

Waarmee gij meet, zal u gemeten worden.

Bron: Bijbel nieuwe vertaling 1954

Meten is weten !!

Bij het lezen van deze tekst gingen mijn gedachten terug naar die 27ste september.

U, als lokale politiek, vraagt en verwacht veel van de inzet van vrijwilligers bij het leefbaar maken en houden van onze samenleving. Hun motivatie om daaraan blijvend hun medewerking te verlenen, zal recht evenredig afnemen in de mate waarin zij zich door u niet gehoord voelen.

Om u toch nog in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de inhoud van het rapport “Verbinding in de wijk” wil graag één exemplaar aanbieden aan de burgemeester en via hem aan u allen.

Ik dank u voor uw aandacht.

 

 

 

 

 

 

BOON deelt chocolademelk uit tijdens Sint Maarten

De meeste lampionnen zijn gemaakt en de liedjes zijn geoefend. Dinsdag wordt Sint Maarten gevierd. In Oosterwolde-Noord is ook BOON weer van de partij.

Evenals voorgaande jaren deelt BOON in de wijk warme chocolademelk uit. Er zijn vier BOON-kraampjes in de wijk te vinden: aan de Weemeweg, op de hoek Blauwmaad/Evertsmaad, op het veldje bij de Oldemaad/Weidemaad en aan de Biezenkamp.

Bij de kraampjes staan gezellige vuurkorven en fakkels. Iedereen is welkom om een gratis bekertje warme chocolademelk te komen drinken.

Vorig jaar kwamen velen gezellig langs bij de kraampjes van BOON.

Vorig jaar kwamen velen gezellig langs bij de kraampjes van BOON.

Survivallen tijdens BOON Buitenspeeldag

BOON houdt woensdag 11 juni een Buitenspeeldag op het speelveldje bij de Oldemaad in Oosterwolde. Dit jaar kunnen de kinderen onder andere deelnemen aan enkele survival-onderdelen.

De Buitenspeeldag aan de Biezenkamp was vorig jaar een groot succes.

In heel Nederland worden woensdag 11 juni in het kader van de Nationale Buitenspeeldag activiteiten gehouden. Om deze dag voor kinderen extra leuk te maken, heeft BOON naast traditionele spelletjes als ringgooien, snoephappen, basketschieten en bliklopen ook een springkussen geregeld. In samenwerking met de buurtsportcoach van Stichting Scala worden er enkele survival-activiteiten opgezet.

 

Alle kinderen uit de buurt van 4 tot en met 12 jaar zijn tussen 13.30 en 16.00 uur welkom op het speelveldje bij de Oldemaad. De activiteiten zijn allemaal gratis. Naast ranja voor de kinderen staat er voor de ouders een kopje koffie of thee klaar.

BOON heeft al twee keer eerder deelgenomen aan de Nationale Buitenspeeldag. Tijdens de eerste editie in 2012 was de De Lange Akker twee uur lang het domein van kinderen. Vorig jaar vond de Buitenspeeldag plaats aan de Biezenkamp. Beide Buitenspeeldagen waren een groot succes.

Opruimen stormschade

Na de storm eind 2013 zijn door de gemeente de omgewaaide bomen opgeruimd, maar afgebroken takken et cetera waren blijven liggen. Veel bewoners van de omgeving stoorden zich aan het rommelige beeld dat daardoor was ontstaan.

Op initiatief van het bestuur van de buurtvereniging Boereweide hebben we samen op donderdag 8 mei het bosje tussen de Boereweide en de Weemeweg opgeruimd. Een 10-tal vrijwilligers, gewapend met handschoenen, kruiwagens, snoeischaren en harken, hebben de “schoonmaak-actie” vervolgens uitgevoerd.

Het resultaat mag zich laten zien. Fietsers en wandelaars kunnen weer zonder hinder te ondervinden van losliggende takken het centrum  en het Stellingwerf College bereiken.

BOON vindt dit een mooi initiatief van de buurtvereniging om zo gezamenlijk onze woonomgeving schoon en opgeruimd te houden. Ook ervaren wij de snelle wijze waarop de buitendienst van onze gemeente de afvalberg heeft afgevoerd als steun aan een verzorgde woon– en leefomgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleem zwerfvuil onder de aandacht gebracht

Zwerfafval is een grote ergernis. Om het probleem onder de aandacht te brengen, was de werkgroep Aanpak Zwerfafval dinsdag 6 mei aanwezig op de Lentemarkt in het centrum van Oosterwolde.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, Oosterwolde Promotion (ondernemers), het Stellingwerf College, de Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid (BOZ) en het Bewonersoverleg Oosterwolde-Noord (BOON). Door het probleem gezamenlijk aan te pakken, hoopt de gemeente resultaat te kunnen boeken. Sinds de oprichting van de Werkgroep Zwerfafval in 2012 zijn er flink wat stappen gemaakt.

De troep langs de ‘snoeproute’ in het dorp is verminderd. In samenwerking met de gemeente zijn er prullenbakken langs deze route geplaatst. Door twee leerlingen van het Stellingwerf College is in samenwerking met BOON een blikvanger gemaakt. Deze nieuwe blikvanger was op de markt te zien en wordt binnenkort in Oosterwolde-Noord geplaatst. Het grote, groene object trok op de markt de nodige aandacht, evenals de ‘afvalbakfiets’ waarmee over de markt werd gereden.

BOZ en BOON lieten met behulp van fotocollages aan het marktpubliek zien wat zij zoal doen om het zwerfafval in hun wijken op te ruimen. De gemeente had informatiemateriaal beschikbaar gesteld en toonde een proefmodel van een nieuw ‘afvalverzamelkarretje’. Bij gebleken geschiktheid zal de gemeente een aantal van deze karretjes voor het zwerfvuilproject in Oosterwolde aanschaffen.