Demografische ontwikkelingen in Friesland, en zo ook in Ooststellingwerf, liegen er niet om: dubbele vergrijzing, daling in beschikbare mantelzorg, daling in aantal zorgprfessionals, tekorten aan passende woningen voor hulpbehoevende ouderen. Een aanpak geïnitieerd vanuit het eigen domein volstaat niet meer voor de domein overstijgende uitdagingen. Dat maakt dat gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningbouwverenigingen steeds vaker de samenwerking opzoeken om dienstverlening en zorg aan burgers met een ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk te regelen. In 2021 is een netwerk gestart waarbij verschillende thema’s gezamenlijk en in samenhang worden onderzocht. De uitdaging is om het perspectief van de burger te nemen en om van hieruit te kijken wat er beter kan. Onderliggende doelen zijn het voorkomen van zorg, het uitstellen van zorginzet of het vervangen van dure door goedkope(re) zorg. Altijd met de zorgvraag van de burger centraal, waarbij het niet moet uitmaken of de burger op dat moment een cliënt (1ste  lijn) of patient (2de lijn) is in de wereld van de zorgaanbieders. Eind 2022 is de verkenningsfase afgesloten en vanaf begin 2023 is gestart met de uitvoeringstafel Wonen & Zorg.

De bedoeling van deze uitvoeringstafel is om domein overstijgende samenwerking zo concreet mogelijk te maken door met een wijk/gebied aan de slag te gaan waar veel ouderen wonen. Hierbij wordt gedacht aan het maken van een klantreis om bijvoorbeeld de doorstroming van zelfstandig wonen, naar tussenvorm wonen en zorg, en uiteindelijk volledige zorg zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij expliciet rekening houdende met een steeds nijpender en blijvend arbeidstekort in de zorg.

Een breed netwerk van Gebiedsteam, huisarts, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties, de welzijnsorganisatie, ouderenorganisaties en BOON zijn vanaf de start in januari 2023 actief betrokken bij de uitvoeringstafel. Een mooie basis voor domein overstijgende samenwerking gericht op Oosterwolde-Noord.

Het thema van de uitvoeringstafel is: het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van ouderen in Oosterwolde-Noord. Wat is hierbij voor ouderen belangrijk/nodig en welke producten/diensten kunnen partijen samen domein overstijgend bieden/ontwikkelen om het zelfstandig wonen van ouderen mogelijk te maken/houden.

Het netwerk constateert dat er dringend behoefte is aan een ontmoetingsplek in de wijk, een aanspreekpunt in de wijk voor meerdere vraagstukken, het meer collectief benaderen van vraagstukken, aandacht voor het omkijken naar elkaar en professionals die dezelfde taal spreken. Constateringen die grotendeels overeenkomen met de resultaten van de Burgerpeiling. Het plan is om in Oosterwolde-Noord buurtgesprekken te organiseren. Immers, vraag is wat vinden (toekomstige) ouderen zelf belangrijk, wat hebben zij nodig om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in Oosterwolde-Noord. Over voortgang wordt u nader geïnformeerd.